Algemene voorwaarden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Zorgverlener = De eenmanszaak PLeC voor jou!, gevestigd te Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75583763, gedreven voor rekening en risico van/rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P.M.T. Bakkenhoven – den Ambtman.

Behandelaar = De behandelend professional die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Cliënt  = De natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Zorg verzekeraar = De verzekeringsmaatschappij waar de cliënt een zorgverzekering heeft afgesloten.

Website = De website van de zorgverlener: www.plecvoorjou.nl

Praktijkmap  = Een ordner of vergelijkbare map, waarin informatie is opgenomen over de zorgverlener, is beschikbaar in de wachtkamer en/of behandelruimte van de zorgverlener.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen zorgverlener en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt.

De gedrags- en beroepsregels van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het NVLF opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Wanneer u een dienst bij ons afneemt, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.

Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van de zorgverlener te raadplegen.

De zorgverlener is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 Behandelovereenkomst

De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven een hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.

Kan de behandelaar deze in lid a bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij/zij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

De behandelovereenkomst maakt deel uit de onderlinge afspraken die tijdens de behandelrelatie worden gemaakt alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Verhindering

Als de cliënt voor een bepaalde afspraak verhinderd is, dan dient de cliënt dat tenminste 24 werkuren van tevoren te melden. In dit geval zien wij de afmelding als tijdig. Doet hij/zij dit niet dan zal de zorgverlener kosten van verzuim in rekening brengen, zie ook lid 7 Betaling.

Indien de cliënt op de dag zelf zich voor 08:00 uur afmeldt, dan kan de behandelaar besluiten om de afmelding als tijdig te beschouwen en geld het bepaalde in lid 1 niet.

De afmelding kan plaatsvinden via telefoon (+316 24 25 64 30) door de voicemail in te spreken of door een e-mail, SMS of Whatsapp bericht te sturen. De contactgegevens vindt u in de praktijkmap en/of op de website van de zorgverlener.

Artikel 5 Afwezigheid behandelaar

Bij afwezigheid van uw behandelaar, bijvoorbeeld in verband met een cursus of ziekte, dan kan de zorgverlener ertoe besluiten de afspraak te annuleren, naar een ander dag of tijdstip te verplaatsen of de afspraak door te laten gaan.

Artikel 6 Vergoeding en declaraties

De cliënt is zorgkosten verschuldigd voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt die wordt verleend door de zorgverlener. De cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen van de declaraties (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

De cliënt wordt geadviseerd bij de zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie over vergoedingen die door de zorgverlener wordt verstrekt, in de praktijkmap zijn opgenomen en/of op de website van de zorgverlener zijn vermeld.

Artikel 7 Betaling

Deze betalingsvoorwaarden gelden voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt die wordt verleend door de zorgverlener. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

De kosten van behandeling of kosten van verzuim worden berekend conform de gepubliceerde en geldende tarievenlijst in de praktijkmap en/of op de website, zoals deze is vastgesteld door de zorgverlener. Wanneer de cliënt is verhinderd voor een afspraak en niet tijdig afmeldt, zie het bepaalde in artikel 4. Verhindering lid a. is de cliënt kosten van verzuim verschuldigd, zie het bepaalde in lid b.

Eventuele vragen over de rekening dient de cliënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten.

De cliënt dient de rekening binnen 30 dagen na de notadatum te voldoen. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de cliënt de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.

Indien de cliënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt ontvangt een betalingsherinnering.

Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.

Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de cliënt. De buiten- gerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de cliënt.

Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

De betalingsverplichting vervalt niet doordat de cliënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 8 Klachten

De zorgverlener streeft ernaar om een goede behandeling aan de cliënt te geven. Mocht de cliënt onverhoopt niet tevreden zijn, dan kan de cliënt dat bespreken met de behandelaar.

Voor een klacht kan de cliënt zich ook (schriftelijk) richten tot de praktijkhouder: P.M.T. Bakkenhoven – den Ambtman, correspondentieadres Boerenstraat 42, 4101 EZ Culemborg of per e-mail info@plecvoorjou.nl.

Biedt het gesprek met de behandelaar en/of praktijkhouder geen of niet voldoende oplossing? Of is er een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan? Dan kan de cliënt gebruik maken van de klachtenprocedure. De praktijk is aangesloten bij de collectieve Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Een klacht kan door de patiënt aan deze instantie worden voorgelegd. Een onafhankelijk klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie kijkt en doet uitspraak over de klacht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.

De zorgverlener is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt of doordat cliënt niet overgaat tot tijdige betaling van de zorgkosten.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart de zorgverlener tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door zorgverlener verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

De aansprakelijkheid van PLeC voor jou! zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedane uitkering.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PLeC voor jou! beperkt tot de in rekening gebrachte zorgkosten bij cliënt, met een maximum van duizend euro.

Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 10 Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de zorgverlener kantoor heeft.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 april 2022 (zegge een april tweeduizend tweeëntwintig) op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die zorgverlener uitvoert en/of levert.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.